Deuteronomy 2:7
November 26, 2023
 
 
Deuteronomy 6:4-5
April 26, 2015
 
 
 
Deuteronomy 6:6-9
May 3, 2105
 
 
 
 
Deuteronomy 7:6
April 24, 2016